Medezeggenschapsraad

Introductie

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Correspondentieadres

MR KC Eigen-Wijs
Musschenberg 26B
6176 BD Spaubeek
T: 046 442 16 32
e: mr.eigen-wijs@kindante.nl

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van elke school.

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Documenten van de MR

Zoeken

Zoeken

Sorteren

Sorteren

Er zijn op dit moment geen documenten om weer te geven

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform

Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind hebben op één van onze Kindante scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Inschrijven